C4 감자전 Gamja Jeon

C4 감자전 Gamja Jeon

Korean style scallion pancake with potato